0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

กรมการขนส่งทางบก ได้ประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบก เปิดให้รับบัตรคิวสำหรับจองเลข
โดย
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยเปิดให้รับบัตรคิวล่วงหน้า 1 วันก่อนวันจองเลข

ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลา 07.00 น. ของวันถัดไป

จองบัตรคิวได้ที่
รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทางข้อควรระวังก่อนรับคิวจองเลข

1. การรับคิวเป็นวันต่อวัน ก่อนวันจองเลข ตั้งแต่ 18.00น - 07.00น. ของวันจองเลข

2. เครื่องที่เคยรับคิวแล้วจะรับคิวไม่ได้อีก

3. ชื่อผู้รับคิวต้องเป็นเจ้าของรถเท่านั้น

4. อ่านหลักเกณฑ์การจองให้เข้าใจก่อนรับคิว

5. การทิ้งคิวจะทำให้ไม่สามารถรับคิวได้อีก

ตารางเปิดรับจองเลข และหลักเกณฑ์

สอบถามการจองเลข Line ID : 2june

หลักเกณฑ์การจองหมายเลขทะเบียนรถ และหลักฐานที่ต้องใช้

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นเจ้าของรถที่จดทะเบียน หรือผู้เช่าซื้อรถ เท่านั้น

1.1 กรณีรถจดทะเบียนใหม่

- บัตรประชาชนฉบับจริง (พร้อมสำเนา)

- ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ระบุเลขเครื่องยนต์ เลขตัวรถ (พร้อมสำเนา)

หรือใบส่งมอบรถฉบับจริง ระบุเลขเครื่องยนต์ เลขตัวรถ (พร้อมสำเนา)

หรือสมุดคู่มือรับประกันรถ (BOOK SERVICE)ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)

หรือสัญญาเช่าซื้อฉบับจริง (พร้อมสำเนา)

หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)

1.2 กรณีรถที่จดทะเบียนแล้ว

- บัตรประชาชนฉบับจริง (พร้อมสำเนา)

- สมุดคู่มือทะเบียนรถฉบับจริง (พร้อมสำเนา)

หรือสัญญาเช่าซื้อฉบับจริง (พร้อมสำเนา)

1.3 กรณีรถย้ายมาจากต่างจังหวัด เข้ามาใช้งานในกรุงเทพฯ และโอนกรรมสิทธิ์(ต้องดำเนินการย้ายรถออกจากต่างจังหวัดมาแล้ว)

- บัตรประชาชนฉบับจริง (พร้อมสำเนา)

- สมุดคู่มือการจดทะเบียนรถฉบับจริง (พร้อมสำเนา)

- นำรถเข้าตรวจสภาพ ณ อาคาร 4 กรมการขนส่งทางบก แนบผลรับรองการตรวจสภาพรถ

และชุดโอนกรรมสิทธิ์ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)


2. นิติบุคคล ผู้ขอต้องเป็นกรรมการบริษัท ที่มีอำนาจลงนาม

2.1 หลักเกณฑ์ตาม ข้อ1.1

2.2 สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ และสำเนาบัตรประชาชน

2.3 กรณีมอบอำนาจ ผู้รับมอบต้องเป็นพนักงานบริษัท แนบสำเนาบัตรประชาชน

2.4 หนังสือรับรองการทำงาน และใบมอบอำนาจ


3. จองหมายเลขทะเบียนมากกว่า 1 คัน แนบหลักฐานตามข้อ 1.1 ของรถทุกคัน หรือเคยจองเลข

และจดทะเบียนไปแล้วไม่ถึง 6 เดือน ต้องแนบหลักฐานการจดทะเบียนของรถคันเดิมด้วย

4. ไม่สามารถจองเลขใหม่ได้ จนกว่าเลขที่จองไว้นั้นจดทะเบียนไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

5. เลขทะเบียนที่จองแล้ว ห้ามเปลี่ยนเลข หรือโอนสิทธิ์เปลี่ยนชื่อ หรือยกเลิก ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. เมื่อรับทราบหมายเลขทะเบียนแล้ว ต้องดำเนินการจดทะเบียนภายใน 60 วัน

หากไม่มาดำเนินการ ภายในกำหนดระยะเวลา ยินยอมให้นำหมายเลขทะเบียนที่ได้รับจัดให้กับผู้อื่นรายต่อไป

7. หากมีข้อผิดพลาดในการจอง ไม่ว่ากรณีใด ๆ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนหมวดอักษรให้ใหม่และจะแจ้งให้

ทราบตรวจสอบหมายเลขทะเบียน ที่เปิดให้จองได้ตามนี้
รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 เม.ย.,14, 21:19 โดย - เล็ก - »
อ้าวอยากได้เลขทะเบียนหมายเลขโน้นนี้นั่น รู้หรือยังว่ามันมีความหมายในตัว ของป้ายทะเบียนด้วยน่ะ

ไปดูด้วยกันกับวิธีเลือกหมายเลขทะเบียนรถ

วิธีเลือกหมายเลขทะเบียนรถ
1. แปลงค่าหมวดตัวอักษร 2 ตัวด้านหน้า แล้วนำมาบวกกับหมายเลข 4 ตัวหลัง ( ทุกวันนี้มีตัวเลขนำหน้าด้วย บวกเข้าไปด้วยหละ )
2. ได้ผลรวมแล้ว ดูความหมายตามหลักเลขศาสตร์ ให้ได้กลุ่มหมายเลขที่ให้คุณ เช่น 14, 15, 19, 24 และอื่นๆ
3. ควรหลีกเลี่ยงหมวดตัวอักษรกาลกิณีและเลขกาลกิณี เช่น คนเกิดวันอาทิตย์ ไม่ควรมีเลข 6 และ ไม่ควรมีตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ
4. หากหลีกเลี่ยง หมวดตัวอักษรกาลกิณีและเลขกาลกิณีไม่ได้ ไม่ควรให้เลขกาลกิณีเป็นเลขตัวสุดท้าย และ ให้ยึดหลักเลขศาสตร์เป็นหลัก

หมายเลขทะเบียนรถ
ตัวอย่าง หมายเลขทะเบียน ศว 1212
- แปลงค่าตัวอักษร ศ=7, ว=6 ได้ผลรวม หมวดตัวอักษร คือ 7 + 6 = 13
- ผลรวมหมายเลข 4 ตัวหลัง คือ 1 + 2 + 1 + 2 = 6
- นำผลที่ได้มาบวกกัน ได้ดังนี้ 13 + 6 = 19 ให้ดูความหมายเลขศาสตร์ 19 ตัวอย่าง หมายเลขทะเบียน ศศ 5959
- แปลงค่าตัวอักษร ศ=7, ศ=7 ได้ผลรวม หมวดตัวอักษร คือ 7 + 7 = 14
- ผลรวมหมายเลข 4 ตัวหลัง คือ 5 + 9 + 5 + 9 = 28
- นำผลที่ได้มาบวกกัน ได้ดังนี้ 14 + 28 = 42 ให้ดูความหมายเลขศาสตร์ 42


ค่าตัวอักษร ที่แปลงได้เป็นตัวเลข
ตัวอักษร
ก ด ถ ท ภ ฤ = 1
ข บ ป ง ช = 2
ต ฑ ฒ ฆ = 3
ค ธ ร ญ ษ = 4
ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5
จ ล ว อ = 6
ซ ศ ส = 7
ย ผ ฝ พ ฟ = 8
ฏ ฐ = 9


กลุ่มหมายเลขที่ให้คุณ

- เลขผลรวมที่ให้คุณ ระดับดีมาก ได้แก่ 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65

- เลขผลรวมที่ให้คุณ ระดับดี ได้แก่ 20, 32, 40, 44, 69, 79

เลขและอักษรกาลกิณีที่ควรเลี่ยง
เกิดวันอาทิตย์ เลข 6 อักษร ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )
เกิดวันจันทร์ เลข 1 อักษร ( อ )
เกิดวันอังคาร เลข 2 อักษร ( ก ข ค ฆ ง )
เกิดวันพุธกลางวัน เลข 3 อักษร ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )
เกิดวันพุธกลางคืน เลข 5 อักษร ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )
เกิดวันพฤหัส เลข 7 อักษร ( ด ต ถ ท ธ น )
เกิดวันศุกร์ เลข 8 อักษร ( ย ร ล ว )
เกิดวันเสาร์ เลข 4 อักษร ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ )

หมายเหตุ : เกิดวันพุธกลางวัน(เวลาเกิด06.00-17.59น.) / เกิดวันพุธกลางคืน(เวลาเกิด18.00-05.59น.)


*

  - เล็ก -

 • *
 • 1,665
 • 219
 • Zone: ศรีราชา ชลบุรี
 • ชื่อเล่น: เล็ก จ๊ะ
 • สีรถ : crystal black pearl
 • หมายเลข ANC : 0000
อัพๆ ครับ  :wanwan19:

ตารางเปิดรับจองเลข และหลักเกณฑ์
สอบถามการจองเลข Line ID : 2june และ 99blณ. 7 เมษายน 2557  :emo_090:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 เม.ย.,14, 21:30 โดย - เล็ก - »
*

  Rayluna

 • *
 • 27
 • 0
 • รุ่น : All New City S MT
 • สีรถ : Golden Brown
1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นเจ้าของรถที่จดทะเบียน หรือผู้เช่าซื้อรถ เท่านั้น

1.1 กรณีรถจดทะเบียนใหม่

- บัตรประชาชนฉบับจริง (พร้อมสำเนา)

- ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ระบุเลขเครื่องยนต์ เลขตัวรถ (พร้อมสำเนา)

หรือใบส่งมอบรถฉบับจริง ระบุเลขเครื่องยนต์ เลขตัวรถ (พร้อมสำเนา)

หรือสมุดคู่มือรับประกันรถ (BOOK SERVICE)ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)

หรือสัญญาเช่าซื้อฉบับจริง (พร้อมสำเนา)

หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)


สรุป คือ เราต้องรับรถ ก่อนใช่มั้ยครับ จึงจะสามารถจองได้
*

  Vr_City

 • **
 • 83
 • 6
 • สีรถ : Brilliant Sporty Blue
 • หมายเลข ANC : xxxx
1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นเจ้าของรถที่จดทะเบียน หรือผู้เช่าซื้อรถ เท่านั้น

1.1 กรณีรถจดทะเบียนใหม่

- บัตรประชาชนฉบับจริง (พร้อมสำเนา)

- ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ระบุเลขเครื่องยนต์ เลขตัวรถ (พร้อมสำเนา)

หรือใบส่งมอบรถฉบับจริง ระบุเลขเครื่องยนต์ เลขตัวรถ (พร้อมสำเนา)

หรือสมุดคู่มือรับประกันรถ (BOOK SERVICE)ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)

หรือสัญญาเช่าซื้อฉบับจริง (พร้อมสำเนา)

หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)


สรุป คือ เราต้องรับรถ ก่อนใช่มั้ยครับ จึงจะสามารถจองได้
ผ่อนก็ไปขอได้ จากขอ้ 1. ผู้เช่าซื้อ ครับ

เอามาฝากต่อน่ะครับ
ประสบการณ์

การไปจองทะเบียนรถยนต์คุณ Pornpodj ไปจองหมายเลขทะเบียนรถที่ กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร (จตุจักร)

เมื่อวานได้มีโอกาสไปจองป้ายทะเบียนรถที่ขนส่งเป็นครั้งแรกในชีวิต ก็เลยอยากจะแนะนำผู้ที่ยังไม่เคยจองหรือเคยจองด้วยวิธีดั้งเดิมให้ทราบถึงขั้นตอนการจองที่สะดวกรวดเร็วขึ้นในปัจจุบันครับ...

1. เข้าไปเช็คตารางการจองทะเบียนรถได้ที่ รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง

2. วางแผนดูว่าเราอยากได้เลขประมาณไหน เค้าจะเปิดให้จองวันละประมาณ 1000 เลขนะครับ สำหรับรถเก๋ง (รวมเลขประมูล)
ทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเราควรไปจองทะเบียนวันไหน อย่าลืมเลือกเลขไปเพิ่มอีกสัก 5-10 เลขด้วยนะครับ เผื่อไม่ได้ตามที่ต้องการในลำดับที่ 1 เค้ากะจะเลือกลำดับถัดมาให้เราแทน อ่อ และก็อย่าไปเลือกเลขที่ตรงกับเลขประมูลหล่ะครับ ถ้าใครอยากได้เลยสวยพวก xyyy xxxy xxyx xyxx ก็สามารถจองได้นะครับ เพราะเลขพวกนี้ไม่ใช่เลขประมูล!

3. (ขั้นตอนนี้แหละครับสำคัญ เพราะจะทำให้โอกาสที่เราจะได้เลขตามที่ต้องการมีสูง ถ้าได้คิวต้นๆ) ก่อนถึงวันจองให้ลงทะเบียนเพื่อจองคิวล่วงหน้าได้ที่ รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
ซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่เวลา 18.00 น ของวันก่อนหน้าวันจอง 1 วัน ถึงเวลา 7.00 ของวันจอง
ผมจึงแนะนำให้เฝ้าหน้าจอ และกดปุ่ม refresh (F5) และควร copy ชื่อ-สกุลรอไว้เลย (ctrl + c) เพื่อเมื่อถึงเวลาจอง ( 18:00 น ) จะได้เปิดหน้าต่างจองคิว แล้วก็วางปะไปได้ด้วยความรวดเร็ว (ctrl + v) พอทำสำเร็จ ในเว็บเค้าก็จะแจ้งลำดับคิวที่ได้ให้เรา พร้อมกับเวลาที่เริ่มเรียกคิวโดยประมาณ

4. ในวันจองให้เราไปถึงได้ตั้งแต่ 7.30 (กรณีได้คิวแรกๆ) ไปเขียนใบจอง (มีให้ใส่ทั้งหมด 12 ลำดับ แต่จริงๆใบจองนี้จะพิมพ์จากเว็บกรมขนส่ง แล้วเขียนมาจากที่บ้านเลยก็ได้นะครับ)และก็ไปต่อแถวรับเลขคิวและตรวจเอกสาร (ใช้บัตรปชช.ตัวจริง+สำเนา และใบส่งมอบรถตัวจริง+สำเนา ก็พอครับ และถ่ายมาให้เรียบร้อยจากบ้านเลยจะดีกว่า)

ซึ่งถ้าเราจองคิวไว้ในเน็ต ก็ไม่ต้องห่วงว่าใครจะแซงคิวเราได้ เพราะเค้าจะมีข้อมูลอยู่แล้วครับ เราก็ต่อแถวรอรับใบคิวแล้วผิวปากแบบชิวๆไป ส่วนใครที่ไม่ได้จองไว้ในเน็ต ก็จะได้คิวเร็วสุดเป็นคิวหลังจากในเน็ตครับ เช่น ในเน็ตจองไป 230 คิว คุณก็จะได้คิว 231 และถัดไปเรื่อยๆตามลำดับที่มาติดต่อครับ

5. เริ่มเรียกคิวแรก 8.30 ถ้าเวลาเหลือก็ไปทานข้าวหรือจะไปนอนต่อในรถก่อนได้ครับ (แต่ข้อหลังนี่ไม่แนะนำนะ 5555555+)
พอถึงคิวเราก็เอาเอกสารทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่เค้าตรวจและจัดชุดให้เราแล้ว ยื่นให้เจ้าหน้าที่เค้า เจ้าหน้าที่เค้าก็จะดูเลขให้ว่าเราจะได้เลขอะไร (ดูลำดับ 1 ก่อน ถ้าซ้ำกับคนก่อนหน้าหรือเลขประมูล เค้าก็จะดูลำดับถัดไปให้)
พอได้เลขทะเบียนเรียบร้อย ก็จะเสร็จภารกิจที่ขนส่งฯและครับจากนั้นก็สามารถเอาใบแจ้งเลขนั้นไปให้ ศูนย์ที่เราออกรถ และรอเวลารับป้ายขาวได้เลย ส่วนจะกี่วัน กี่อาทิตย์ ก็คงต้องแล้วแต่ 0 ล่ะครับ (กรณีรถป้ายแดงนะ)

ยังไงก็ขอให้ทุกๆคนได้เลขทะเบียนตามที่เราต้องการ และก็ขอฝากทิ้งท้ายไว้หน่อยครับ ว่า"ไม่ว่าเราจะได้เลขอะไรมา ก็ขอให้ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบ มีศีลธรรมที่ดีงาม กตัญญู ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีน้ำใจและไม่เห็นแก่ตัว เท่านี้ก็จะทำให้ไม่ว่าเราจะขับรถเลขทะเบียนอะไร ก็จะประสบความสุข ความสำเร็จในชีวิตได้แล้วครับ"
โชคดีครับทุกๆคน.....
*

  BigSD34

 • *
 • 18
 • 2
 • เราชาว All New City club ANC.
 • รุ่น : All New City V+
 • สีรถ : Modern Steel
บางเลขที่มันหายไป ไม่ใช่ว่าจะจองไม่ได้นะครับ จริงๆถ้าไม่สนเลขข้างหน้า ล็อคเลขข้างหลังได้ครับ แต่ต้องบอกเจ้าหน้าที่เองและรอไม่ต่ำกว่า 3 เดือนครับ
*

  truang11

 • *
 • 10
 • 1
 • ANC.0301 0.0
 • Zone: กทม./ตราด
 • ชื่อเล่น: ใหม่
 • สีรถ : Taffeta White
 เลขประมูลมีดังต่อไปนี้
(1) เลขตัวเดียว ได้แก่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(2) เลขสองตัวเหมือนกัน ได้แก่ 11 22 33 44 55 66 77 88 99
(3) เลขสามตัวเหมือนกัน ได้แก่ 111 222 333 444 555 666 777 888 999
(4) เลขสี่ตัวเหมือนกัน ได้แก่ 1111 2222 3333 4444 haha 6666 7777 8888 9999
(5) เลขหลักพัน ได้แก่ 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
(6) เลขเรียงสามตัว ได้แก่ 123 234 345 456 567 678 789
(7) เลขเรียงสี่ตัว ได้แก่ 1234 2345 3456 4567 5678 6789
(8) เลขคู่เหมือน ได้แก่ 1100 1122 1133 1144 1155 1166 1177 1188 1199 2200 2211 2233 2244 2255 2266 2277 2288 2299 3300 3311 3322 3344 3355 3366 3377 3388 3399 4400 4411 4422 4433 4455 4466 4477 4488 4499 5500 5511 5522 5533 5544 5566 5577 5588 5599 6600 6611 6622 6633 6644 6655 6677 6688 6699 7700 7711 7722 7733 7744 7755 7766 7788 7799 8800 8811 8822 8833 8844 8855 8866 8877 8899 9900 9911 9922 9933 9944 9955 9966 9977 9988
(9) เลขคู่หาม ได้แก่ 1001 1221 1331 1441 1551 1661 1771 1881 1991 2002 2112 2332 2442 2552 2662 2772 2882 2992 3003 3113 3223 3443 3553 3663 3773 3883 3993 4004 4114 4224 4334 4554 4664 4774 4884 4994 5005 5115 5225 5335 5445 5665 5775 5885 5995 6006 6116 6226 6336 6446 6556 6776 6886 6996 7007 7117 7227 7337 7447 7557 7667 7887 7997 8008 8118 8228 8338 8448 8558 8668 8778 8998 9009 9119 9229 9339 9449 9559 9669 9779 9889
(10) เลขคู่สลับ ได้แก่ 1010 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 3131 3232 3434 3535 3636 3737 3838 3939 4040 4141 4242 4343 4545 4646 4747 4848 4949 5050 5151 5252 5353 5454 5656 5757 5858 5959 6060 6161 6262 6363 6464 6565 6767 6868 6969 7070 7171 7272 7373 7474 7575 7676 7878 7979 8080 8181 8282 8383 8484 8585 8686 8787 8989 9090 9191 9292 9393 9494 9595 9696 9797 9898

ขอบคุณข้อมูลจาก :http://www.pajerosport-thailand.com/
*

  - เล็ก -

 • *
 • 1,665
 • 219
 • Zone: ศรีราชา ชลบุรี
 • ชื่อเล่น: เล็ก จ๊ะ
 • สีรถ : crystal black pearl
 • หมายเลข ANC : 0000
*

  Peak11

 • *
 • 17
 • 1
 • เราชาว All New City club
 • Zone: Lamphun
 • ชื่อเล่น: Peak
 • สีรถ : Taffeta White
:wanwan16: เราเสียตังค์ไหมครับ:wanwan35:
 

Google+