0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

  - เล็ก -

 • *
 • 1,665
 • 219
 • Zone: ศรีราชา ชลบุรี
 • ชื่อเล่น: เล็ก จ๊ะ
 • สีรถ : crystal black pearl
 • หมายเลข ANC : 0000
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา/คืนเงินจองรถ/ สคบ.

          ปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการขอเงินจอง / เงินวางมัดจำซื้อรถยนต์คืน  เนื่องจากด้วยสาเหตุหลายประการด้วยกัน  ทนายคลายทุกข์จึงนำประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2551  ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคโดยตรง  ซึ่งรายละเอียดของประกาศ  มีดังนี้

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา

เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2551
           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2541   อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29  ประกอบมาตรา 43  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทำได้  โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ประกอบกับมาตรา 3 มาตรา 4 และมาตรา 5  แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีในการกำหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542  คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาออกประกาศไว้ดังต่อไปนี่

ข้อ 1  ให้ธุรกิจขายรถยนต์ที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา

ข้อ 2  ในประกาศนี้
      “ธุรกิจขายรถยนต์ที่มีการจอง” หมายความว่า  การประกอบกิจการขายรถยนต์โดยผู้ประกอบธุรกิจนำรถยนต์ออกขายโดยให้ผู้บริโภคทำการจองซื้อ
       “สัญญาจองรถยนต์” หมายความว่า  ข้อตกลงใด ๆ ที่ผู้บริโภคทำกับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อการจองซื้อรถยนต์  โดยผู้ประกอบธุรกิจได้รับเงินหรือได้รับสิ่งใดไว้เป็นมัดจำและให้คำมั่นว่าจะส่งมอบรถยนต์ให้ผู้บริโภคตามเวลาที่กำหนดในสัญญา
       “รถยนต์” หมายความว่า  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลแต่ไม่เกินสิบสองคน  และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม  ซึ่งยังไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

ข้อ 3  สัญญาจองรถยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจทำกับผู้บริโภคต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน  ซึ่งขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร  และต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสำคัญและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้
       (1)  รายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์  ดังนี้
             (1.1) ยี่ห้อ รุ่น  ปีที่ผลิต  สี  และขนาดกำลังเครื่องยนต์
             (1.2)  รายการอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมหรือของแถมหรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ (ถ้ามี)
             (1.3)  จำนวนเงิน  หรือสิ่งที่รับไว้เป็นมัดจำ (ถ้ามี)
             (1.4)  ราคา
       (2)  กำหนดเวลาที่คาดว่าจะส่งมอบรถยนต์
       (3)  ผู้บริโภคมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเมื่อผู้ประกอบธุรกิจกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้
            (3.1)  ปรับเปลี่ยนราคารถยนต์สูงขึ้น
            (3.2)  ไม่ส่งมอบรถยนต์ให้ผู้บริโภคภายในระยะเวลาที่กำหนด
            (3.3)  ไม่ส่งมอบรถยนต์ที่มี  ยี่ห้อ  รุ่น  ปีที่ผลิต  สี และขนาดกำลังเครื่องยนต์  ตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
            (3.4)  ไม่ส่งมอบรถยนต์ที่มีรายการอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมและของแถม  หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดในสัญญา
        (4)  ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบธุรกิจฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิบอกเลิกสัญญา  หากมีข้อเท็จจริงที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับทราบว่า  ผู้บริโภคต้องขอสินเชื่อเพื่อการซื้อรถยนต์และผู้บริโภคไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อตามที่ขอภายในกำหนดเวลาตาม (2)
        (5)  เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตาม(3) หรือ (4) แล้ว  ผู้ประกอบธุรกิจต้องคืนเงินหรือสิ่งใดที่รับไว้เป็นมัดจำทั้งหมดแก่ผู้บริโภค ภายใน 15 วัน

        (6)  การผิดสัญญาเรื่องใดของผู้บริโภคที่มีผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจะต้องเป็นข้อที่ผู้ประกอบธุรกิจระบุไว้เป็นการเฉพาะตัวอักษรที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป

ข้อ 4  ข้อสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทำกับผู้บริโภคต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่มีลักษณะหรือมีความหมายทำนองเดียวกัน  ดังต่อไปนี้
          (1)  ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญาของผู้ประกอบธุรกิจ
         (2)  ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการส่งมอบรถยนต์  หรือเงื่อนไขต่าง ๆ  ตามที่กำหนดในสัญญาจองรถยนต์  ทำให้ผู้บริโภคต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาทำสัญญา
        (3)  ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจบอกเลิกสัญญากับผู้บริโภค  โดยผู้บริโภคโดยผู้บริโภคมิได้ผิดสัญญา  หรือผิดเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญข้อใดข้อหนึ่งในสัญญา

           ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1  ธันวาคม พ.ศ. 2551  เป็นต้นไป
                                                      ประกาศ ณ  วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551

                                                             ลงชื่อ  นายขวัญชัย  สันตสว่าง
                                                             ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา

(ข้อมูลจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 125 ตอนพิเศษ 167 ง  วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2551)ข้อมูลจาก www.decha.com
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 เม.ย.,14, 00:32 โดย - เล็ก - »
*

  iDeamore

 • *
 • 2
 • 0
 • เราชาว All New City club
เชลบอกผมว่า ภายใน 45 วัน ทำไงดีคับ
 

Google+